Zadzwoń ! ...pomożemy uzyskać wyższe odszkodowanie


BEZPŁATNIE:
 • Analizujemy wszystkie ubezpieczenia Klienta
 • Informujemy jakie dszkodowania przysługują
 • Doradzamy jak postępować w procesie odszkodowawczym
Zapytaj o opinię w swojej sprawie !
Rodzaje odszkodowań za szkody na mieniu

Poszkodowani

Szkody Komunikacyjne

 1. Odszkodowanie z OC sprawcy - jeśli sprawca został ustalony i posiadała obowiązkowe OC
  • zwrot kosztów naprawy pojazdu ( niezależnie od tego czy będziemy go naprawiać)
  • odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu
  • zwrot kosztów zniszczonego mienia
  • zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego
  • zwrot kosztów holowania
  • zwrot kosztów ratowania i zabezpieczenia mienia
 2. Odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - jeśli sprawca nie posiadał obowiązkowego OC.
  • renta na zwiekszone potrzeby
  • renta za utracone zarobki
  • zwrot kosztów zniszczonego mienia
  • zwrot kosztów auta zastępczego
 3. Odszkodowanie z własnego Auto Casco (AC) - gdy szkoda nastąpiła z naszej winy nieumyślnej lub na skutek działania osób trzecich lub sił natury (inne wykluczenia).

Pozostałe szkody

 1. Odszkodowanie bezpośrednio od sprawcy, lub z jego OC - np. za błędy w sztuce lekarzy, notariuszy, brokerów itp.
 2. Z własnej polisy -np. Ubezpieczenia Mieszkania.

Sprawcy

Szkody Komunikacyjne

 1. Odszkodowanie z własnego Auto Casco (AC) - za szkody na własnym mieniu, o ile powstały z winy nieumyślnej (inne wykluczenia).
 2. Szkody na obcym mieniu i osobach, które powstały w ruchu drogowym z naszej winy, wypłacane będą z naszej polisy OC.

Pozostałe szkody

 1. Szkody wyrządzone na obcym mieniu i osobach z naszej winy (np. zalanie mieszkania sąsiadom, skutki, wybuchu gazu itp) również pokrywane są z naszej polisy ubezpieczeniowej (w tym przypadku ubezpieczenie mieszkania). Jeśli takiego ubezpieczenia nie mamy to jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody we własnym zakresie (ewentualne postępowanie sądowe)
 2. Istnieje grupa zawodów objeta obowiazkiem posiadania OC - np. brokerzyubezpieczeniowi, lekarze itp.

Wartość szkody a Suma Ubezpieczenia

W ubezpieczeniach majątku możemy mieć do czynienia z następoujacymi sytuacjami:

 • WPU = SU
 • WPU > SU - ( niedoubezpieczenie)
 • WPU < SU - ( nadubezpieczenie )

W przypadku wiekszości ubezpieczeń, stosuje się proporcjonalny system odpowiedzialności, co oznacza w przypadku niedoubezpieczenia odszkodowanie (O) wyliczane jest wg. wzoru :

O = (SZ x SU) / WPU

gdzie: SZ - Wartość Szkody
SU - Suma Ubezpieczenia
WPU - Wartość Przedmiotu Ubezpieczenia.

W przypadku nadubezpieczenia, górną granicą wysokości odszkodowania jest SU.

Czasem spotyka się ubezpieczenia w których obowiazuje odpowiedzialność "na pierwsze ryzyko" O=SZ bez wględu czy miało mijsce niedoubezpieczenie czy nadubezpieczenia.

Szkody z winy innej osoby ( uczestnika ruchu drogowego, właściciela drogi lub chodnika itp.), pokrywane są bezpośrednio z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy (OC). Jednak zdarza się, że ubezpieczenie to nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich roszczeń. Wtedy niezaspokojonej częsci roszczenia można dochodzić w drodze pozwu cywilnego.

POWRÓT

Odszkodowanie z VAT-em czy bez ?

W ubezpieczeniach majątkowych możliwe są trzy przypadki:
 1. W ubezpieczeniu mienia, jeśli ubezpieczający jest podatnikiem VAT (ma mozliwość odliczenia VAT-u naliczonego) - odszkodowanie nie obejmuje VAT-u (chyba że OWU stanowią inaczej)
  (Uchawała SN z 16.10.98r. III CZP 42/98, OSN 1999, z.4 poz 69)
 2. W ubezpieczeniu mienia, jeśli ubezpieczający nie jest podatnikiem VAT (nie ma możliwości odliczenia VAT-u naliczonego) - odszkodowanie obejmuje VAT przy zakupie nowych części i usług o ile ubezpieczajacy faktycznie zaplacił VAT. ( Uchwała SN z 22.04.97r. , III CZP 14/97, OSN 1997, z 8, poz 103)
 3. Dotyczy odszkodowania z polisy OC - jeżeli poszkodowany nie jest podatnikiem VAT , odszkodowanie obejmuje VAT niezależnie od tego czy został / zostanie rzeczywiści zapłacony. (Uchwała SN z 15.11.01r., III CZP 68/01)

Obowiązek ratowania i zabezpieczenia mienia

Kodeks Cywilny nakłada na ubezpieczająego (poszkodowanego) obowiązek minimalizowania szkody, ratowania mienia i jego zabezpieczenia po zdarzeniu (art 826 § 1 K.C.).

Zwrot kosztów ratowania i zabezpieczenia mienia

Ubezpieczający ma prawo do zwrotu kosztów tego ratowania i zabezpieczenia (warunki dodatkowe), w ramach odszkodowania.

POWRÓT

Zmiana Właściciela przedmiotu ubezpieczenia a przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia

 1. W przypadku rzeczy ruchomych - przeniesienie praw i obowiązków z ubezpieczenia jest możliwe tylko gdy zbywający i nabywca tak postanowią.
 2. w przypadku nieruchomiośći prawa i obowiązki z ubezpieczenia automatycznie przechodzą na nabywcę

Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, którego pojazd uległ uszkodzeniu bąź zniszczeniu, przysługuje zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastepczego tej samej klasy za okres:

 • niezbędny do dokonania naprawy
 • do czasu wypłaty odszkodowania za zniszczony pojazd (szkoda całkowita)

Udział Własny / Franszyzy

W zależności od rodzaju ubezpieczenia majątkowego oraz od jego zakresu, występują określone rodzaje Udziału Własnego w ryzyku ubezpieczeniowym:

 • minimalna kwota szkody (franszyza integralna) (poniżej tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane). Gdy szkoda przekroczy ten próg, wypłaca się 100% szkody.
 • wartość określona kwotowo (franszyza redukcyjna) lub procentowo (udział własny), którą odlicza się od odszkodowania.

POWRÓT